advertisement

Dhund Chai Hui Hai Jheelon Par


Dhund Chai Hui Hai Jheelon Par
Ur Rahe Hain Parinde Teelon Par

Sab Ka Rukh Hai Nishamon Ki Taraf
Bastion Ki Taraf, Banon Ki Taraf

Apne Glon Ko Le Kar Charwahe
Sarhadi Bastion Mein Ja Phunche

Dil-e Nakam! Main Kahan Jaon?
Ajnabi Shaam! Main Kahan Jaon?